wiki:TracTable

表格

  • 表的创建过程如下:
Wiki 标记 效果
||Cell 1||Cell 2||Cell 3||
||Cell 4||Cell 5||Cell 6||
Cell 1Cell 2Cell 3
Cell 4Cell 5Cell 6
  • 单元标题可以被一对'='字符标记出来.注意到'='字符必须和分隔符靠在一起,就像:
  • 制定一个空单元意味着下一个单元的内容会占据整行,就像:
Wiki 标记 效果
|| 1 || 2 || 3 ||
|||| 1-2 || 3 ||
|| 1 |||| 2-3 ||
|||||| 1-2-3 ||
1 2 3
1-2 3
1 2-3
1-2-3
Last modified 6 years ago Last modified on 09/09/11 20:46:26